สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะให้บริการฉัดพ่นยากำจัดยุ่งลายให้กับสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานพยาบาล และสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

และ สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ แผนกสิ่งแวดล้อมมาทำการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

บริเวณภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และโดยรอบวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไช้เลือดออก