คณะตัวแทนจาก ธนาคารออมสินสาขาราษฎร์บูรณะมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ให้กับสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะตัวแทนจาก ธนาคารออมสินสาขาราษฎร์บูรณะ

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน จำนวน 8,000 บาท และมอบประกาศนียบัติให้แก่นักเรียน

โครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน