การประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic – 19)

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตัวแทนผู้บริหาร

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic – 19)

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 111

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน