ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซมภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic - 19)