วันที่ 12-13 มกราคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และคณะผู้บริหาร

ตัวแทนจากวิทยาลัย นำของขวัญปีใหม่ มอบให้กับ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร

และ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าพระนครเหนือ