มาตรการป้องกันโควิด - 19 ในวันเปิดการเรียน การสอนวันแรก

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ตัวแทนพยาบาลจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 1 งานพยาบาล งานครูที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะครู โดยมีจุดคัดกรอง บริการตรวจ

วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮออล์ล้างมือสำหรับนักเรียน นักศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยก่อนเข้าชั้นเรียน และปฏิบัติงาน