ตัวแทนจากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าสำรวจห้องอินเทอร์เน็ต

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิฃาการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

และหัวหน้าแผนกวิฃาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เข้าสำรวจห้องอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้สำหรับจัดเป็นสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET)