โครงการ การจัดกิจกรรมโครงการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบ (กิจกรรมอบรมผู้นำองค์กร)

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบนักศึกษา ตัวแทนครู และนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการตลาด

และแผนกวิชาเลขานุการ เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบ (กิจกรรมอบรมผู้นำองค์กร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน