ประชุมชี้แจง เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

ครูแผนกวิชาการตลาด และตัวแทนครูจากสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) และทักษะการนำเสนอสินค้า "The Marketing Challenge"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน