ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

กับสถานประกอบการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติพร้อมทั้งชี้แจงในการจัดทำข้อมูลรายงานผลตามแบบฟอร์ม

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน