การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผุ้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการตลาด

การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ

ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน