การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผุ้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการตลาด

การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ

ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน