การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี ปวช. และ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. ระดับจังหวัด อาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผุ้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี ปวช. และ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.

ระดับจังหวัด อาชีวศึกษากรุงเทพ

ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน