🏆 รวมผลงานของนักเรียน - นักศึกษา


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565


การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาหาร


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2565


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2564


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ปีการศึกษา 2563


ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563