งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ศูนย์บริการสาธารณะสุขราษฎร์บูรณะ ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ศูนย์บริการสาธารณะสุขราษฎร์บูรณะ

ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในสถานศึกษา ที่มีแหล่งน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นพานะนำโรคไข้เลือดออก

และให้ดำเนินการทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานไปยังสาธารณะสุขประจำจังหวัด