คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อการบริหารด้านวิชาการและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพค. ชพส.

ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา