ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะกรุงเทพ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ครูจิรเดช ทันตเสถียรวงศ์ ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวกรุงเทพ

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์ ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ 2 + 2 + 2 ระบบ