โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด - 19 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 6-7, 13-14 และ 20 มีนาคม 2564