พิธีเปิดโครงการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ดร. ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายศิรเมศน์ พีชราอริยธรน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นายประสงค์ หอมจันทร รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาธนบุรี

นางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร