On site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ การเปิดสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน

ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและช่วยระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ

On site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น และยึดถือข้อปฏิิบัติตามมาตราการ

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) อย่างเคร่งครัด