งานวิจัยแผนกวิชา ประจำปีการศีกษา 2563

📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง งานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 แผนกวิชาการตลาด คลิก (19/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
 คลิก (16/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการกำหนดราคาขาย ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการกำหนดราคาขาย
 คลิก (16/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง แก้ไขปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัดของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คลิก (08/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขาวิชาการบัญชี

โดยใช้บทเรียนสรุป คลิก (08/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาการส่งเสริมการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ครูวารุณี ปะอิกุล คลิก (07/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง  การศึกษาแนวทางการเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ในรายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูนิตยา กาบเครือ คลิก (07/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคาลสรูม ของ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิก (06/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแบบจาลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึกเสริม รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล สาหรับผู้เรียน ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  คลิก (06/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
 
คลิก (02/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ออนไลน์ Google Classroom ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คลิก (01/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเรื่อง"การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น" คลิก (01/04/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 โดยการนั่งสมาธิ คลิก (12/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท เซนด์ บ็อกซ์ เซเว่น จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการการวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท เมธร จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท A & S Calculator จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท พี อาร์ เซน จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมในชุมชนบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน ร้านราชาบะหมี่เกี๊ยว หมูแดง ซอยประชาอุทิศ 41 กรุงเทพมหานคร คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำขนมหม้อแกงตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของร้านหม่าล่าปิ้งย่าง By T.Lex คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการการวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท เอกณัฏฐ์ จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาต้นทุนกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวผสมสมุนไพร ชุมชนบ้านบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการ การวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท พัฒน์นิดาเยติ จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนทำธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวางระบบบัญชีบริษัทจำลองบริษัท Workstation Office จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง โครงการวางระบบบัญชีบริษัทจำลอง บริษัท เอสเค สปอร์ต จำกัด คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ธัญพืชประคบพูลสุขวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ คลิก (11/03/2564)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักการตลาด (30200-1002) โดยใช้ชุดกิจกรรมการบูรณาการ การเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ในภาคเรียนที่ /2563 คลิก (25/12/2563)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ Google Classroom ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ สาขาการตลาด คลิก (08/12/2563)


📣 ประกาศ งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบรรจุภัณฑ์ (2202-2104) โดยใช้ชุดกิจกรรมการบูรณาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (08/12/2563)


📣 ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่องการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกการตลาด สาขาธุรกิจค้าปลีก 1.1 และแผนกวิชาการเลขานุการ 1.1 คลิก (25/11/2563)


📣 ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw วิชาการบัญชีสินค้า และระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คลิก (25/11/2563)


📣 ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ (รหัส 30200-1001) คลิก (25/11/2563)


📣 ประกาศ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะด้านความคิดความเข้าใจเรื่องกระบวนการขาย คลิก (25/11/2563)


📣 ประกาศ เรื่องการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชีโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คลิก (16/11/2563)


📣 ประกาศ บทคัดย่อ รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อลักษณะการใช้สื่่อ คลิก (13/11/2563)


📣 ประกาศ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 โดยการนั่งสมาธิ คลิก (10/11/2563)


📣 ประกาศ วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน คลิก (09/11/2563)