ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ผู้สำเร็จการศึกษา กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษา

และมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่งวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน