ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประขจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ รักษาราชการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. และ ปวส.

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ หน้างานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้างานทะเบียน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามวาระต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน