คณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร

และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร