การสัมมนาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคีึ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ปวส. 2 ที่ออกฝึกงาน ตามสถานประกอบการ

เข้าร่วมการสัมมนาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 2

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพ