การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ระหว่างวันที่ 27 และ 29 กุมภาพันธ์ 2564

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน