การทดสอบทางการศึกษา การสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ระหว่างวันที่ 3 และ 4 เมษายน 2564