คณะกรรมมาธิการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดอาชีวศึกษา และการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน