การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา (V-NET) 2563 สนามสอบ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน