ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครออนไลน์ (เฉพาะสาขา) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

"เปิดรับสมัคร 17 - 25 พฤษภาคม 2564" (25 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด ณ เวลา 16.30 น.)

*** กรุณาอ่านรายละเอียด และตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัคร ***

ลิงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (สมัครออนไลน์) https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

คู่มือการสมัครเรียน https://admission.vec.go.th/web/doc_admission_student.pdf

** ลิงค์สำหรับเพิ่มเติมเอกสาร **

https://forms.gle/chTTXGkX8S7vc5N69

** เอกสารแนบ **

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีที่สำเร็จการศึกษาและได้เอกสารจากทางโรงเรียนแล้วให้ใช้ผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา)