นักเรียนเข้ารับการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัย

มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นำนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

นางสาวฟ้าใส แก้วพิกุล นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน