ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ครบ 100%

ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาให้ กับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง

#หยุดเชื้อดพื่อชาติ