การรับชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้ นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน

ในการรับชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 2019)