การปฐมนิเทศ วิชาลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ เกี่ยวกับตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร

และ นางสาวศิริวิไล พูลเจริญ ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

ในการบันทึกวิดิทัศน์ การปฐมนิเทศ วิชาลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ

เกี่ยวกับตารางเรียน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 2019)