การประชุมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันยาเสพติดผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร

หัวหน้างานปกครอง และหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันยาเสพติดผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

โดยจัดทำคู่มือหลักสูตรการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา “ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด (Be Smart Say No To Drugs)”

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)