การประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของโครงการภายใต้ชมรมวิชาชีพ

วันพุฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุจิตรา เกิดผล ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของโครงการภายใต้ชมรมวิชาชีพ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564