การประชุม ในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ๑ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

และครูู้สอนวิชาลูกเสือวิิสามัญ ๑ เข้าร่วมการประชุม ในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ๑

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)