การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างานปกครอง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชา ทุกสาขาวิขา

เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564