การบันทึกถ่ายทำวีดิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุจิตรา เกิดผล ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

และหัวหน้าแผนกวิชา ทุกสาขาวิขา เข้าร่วมในการบันทึกถ่ายทำวีดิทัศน์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )