การประชุมครูนิเทศการฝึกงาน การฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางพัฒพิมล ยะปัญญา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เข้าร่วมในการประชุมครูนิเทศการฝึกงาน การฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )