กิจกรรมบริการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี

นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนแผนกวิชา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมบริการ

Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 ให้กับชุมชนรุ่งอรุณ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน