วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เราจะก้าวผ่านวิกฤต Covid - 19 ไปด้วยกัน

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยกาารวิทยาลัย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

และนางสาวศิริพร สังข์สุวรรณ หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรที่ผ่านการรักษาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19 ไปด้วยกัน