ตารางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 ผลประโยชน์ความคุ้มครอง จำนวนเงินค่าทดแทน (บาท)
ทุน 100,000
 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000
 กรณีเสียชีวิต โดยความรับผิดของสถานศึกษา
 (รวมอยู่ในข้อตกลงคุ้มครองตามข้อ 1)
 จำกัดความรับผิดชอบสูงสุด / ปี / กรมธรรม์
200,000
10,000,000

 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะหรือ กิจกรรมนอกสถานศึกษา
 (รวมอยู่ในข้อตกลงคุ้มครองตามข้อ 1)

200,000
 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000

 กรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 2 ส่วน
 (แขน, ขา, สายตา, หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน)

100,000
 กรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 1 ส่วน
 (แขน, ขา, สายตา, อย่างใดอย่างหนึ่ง)
60,000
 การเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
 การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000
 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ (ใช้ใบเสร็จตัวจริงและใบรับรองแพทย์) 10,000
 ค่าปลงศพเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 10,000
 ค่ารถพยาบาลส่งต่อเพื่อการรักษาตามความเห็นของแพทย์ในวงเงินไม่เกิน 6,000
 ค่าชดเชย ต่ออุบัติเหตุ(ไม่เกิน 30/ครั้ง ต่อปี) ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุ
 กรณีเข้าทำการรักษาพยาบาลสถานที่อนามัย วันละ
 กรณีทำการรักษาพยาบาลนอกเหนือสถานีอนามัย วันละ
 กรณีผู้ป่วยใน นอกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ

100
300
500