มอบสเปรย์แอลกอฮอล์

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้

นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับ

นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)