การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ข้อ  ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน (01-06)
01 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา
  เช่น ฝ่าน งาน แผนกวิชา
หน้าแรก -> หน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน)
 • ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
  ของสถานศึกษา
หน้าแรก -> ข้อมูลวิทยาลัย
-> คณะผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา

หน้าแรก ->

อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 • แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
  (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)

หน้าแรก ->
แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

05 ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 • ที่อยู่สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  แผนที่ตั้งสถานศึกษา
หน้าแรก -> ติดต่อเรา
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา เป็นต้น

หน้าแรก ->

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
  ภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
ข่าวประชาสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (08-09)

O8

Q&A 

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
  และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, กล่องข้อความถาม ตอบ  เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

หน้าแรก ->

Q&A

O9

Social Network

 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook, Twitter,
  Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
หน้าแรก -> ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน (010-012)
010 แผนดำเนินงานประจำปี 
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
  ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
แผนดำเนินงานประจำปี
011  รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ
  แต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

หน้าแรก ->
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
หน้าแรก ->
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงานในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติ
  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่
  หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

หน้าแรก ->
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ (014-017)
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูล
  ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด
  กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
หน้าแรก ->
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
หน้าแรก ->
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
017 E–Service
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษา
  ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
หน้าแรก -> ติดต่อเรา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (018-020)
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร
  งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
  อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
หน้าแรก ->
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (021-024)
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> เอกสารต่าง ๆ
-> รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> เอกสารต่าง ๆ
-> รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง
  ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
  หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน
  (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> เอกสารต่าง ๆ
-> รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ
  เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
หน้าแรก -> เอกสารต่าง ๆ
-> รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (025-028)
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
  เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
  หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 • เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน
  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา
  การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
  หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
หน้าแรก ->
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (029-031)
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
  จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
หน้าแรก ->
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
หน้าแรก -> ติดต่อเรา
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

  (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 • เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (032-033)
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
  หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
หน้าแรก -> ติดต่อเรา
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
  ในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> ภาพกิจกรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (034-035)
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
  และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
หน้าแรก -> ภาพกิจกรรม
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
  พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> ภาพกิจกรรม
การประเมิณความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต (036-037)
036 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
  หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
  กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
  หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ O36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก -> ภาพกิจกรรม
แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (039-041)
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
  และความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ
  เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
หน้าแรก ->
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (042-043)
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของสถานศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
  แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
  ของสถานศึกษาเป็นต้น
 • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น
  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
หน้าแรก ->
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
043 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าแรก ->
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา