โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 28 และ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google meet โดยมี นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในหัวข้อดังนี้

- การเตรียมความพร้อมและสิ่งที่ควรรู้สำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดย นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ

- การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะตามกระบวนการของสำนักมาตรฐานการอาฃีวศึกษาและวิชาชีพ

โดย อ. เครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์

- ทักษะการเขียนแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามหลักสูตรของสำนักมาตรฐานการอาฃีวศึกษาและวิชาชีพ

โดย อ.สุพิชญา รักแดง

- การจดทะเบียนยุคใหม่ ง่ายไม่ต้องจ่าย ทำเองได้ โดย นางสาวเมธารัตน์ ทับไกร

- ความรู้พื้นฐานการบัญชีที่ควรทราบ งบต้นทุนการผลิด งบกำไรขาดทุนและงบดุล โดย ดร. ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน

ผู้ดำเนินโครงการ งานศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน