การประชุมเตรียมความพร้อมการวางแผนการฉีดวัคซีน แนวทางการปฏิบัติของครูที่ปรึกษา

และการยินยอมการรับวัคซีน ของนักเรียน นักศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

มอบหมายให้ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุปราณี กันแตง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวจุฑามาศ บุญมี ครูช่วยงาน

เป็นผู้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการวางแผนการฉีดวัคซีน แนวทางการปฏิบัติของครูที่ปรึกษา

และการยินยอมการรับวัคซีน ของนักเรียน นักศึกษา