งานวิจัยแผนกวิชา ประจำปีการศีกษา 2564


 

📣 การตลาด การใช้สื่อออนไลน์ในการปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง ตล.2.2 แผนกวิชาการตลาด ในรายวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม จํานวน 38 คน คลิก (22/11/2564)


📣 การตลาด ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom คลิก (22/11/2564)


📣 การบัญชี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนดีขึ้น ระดับชั้น ปวส. 2 ห้อง 2 สาขาวิชาการบัญชี คลิก (19/11/2564)


📣 การบัญชี การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ในวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรม ของนักเรียน ปวช.2 ห้อง 1 ภาคเรีนรที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิก (5/11/2564)


📣 การบัญชี การวิจัยเรื่องการใช้ชุดฝึกปฏิบตัิวิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” ของนักเรียนระดับ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 คลิก (28/09/2564)