ครูวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้รับโล่เกียรติคุณ “เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564”

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ ครูวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ได้รับโล่เกียรติคุณ “เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประจำปี พ.ศ. 2564” โดยท่านประธาน นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร