ประกาศวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เรื่อง รายชื่อของนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาต่ำกว่าร้อยละ 80

ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564